Skip to content

Jak wypełnić deklarację ZUS ZUA?

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Zakładając własną działalność gospodarczej, trzeba dokonać odpowiedniego zgłoszenia do ZUS. Przedsiębiorca w trakcie wypełniania formularza CEIDG -1 zostaje automatycznie zgłoszony do ZUS jako płatnik, ale nie jako osoba przez siebie ubezpieczona. Dlatego należy wypełnić deklarację ZUS ZUA w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Sprawdź, jak prawidłowo i bez wysiłku wypełnić tę deklarację.

ZUS ZUA – kiedy wypełnić?

Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia. Wyjątkiem są osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym, pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w jego wysokości. Wypełniając ZUS ZUA można także dokonać zmiany lub korekty danych dotyczące osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych).

ZUS ZUA – dla kogo?

Formularz ZUS ZUA powinni wypełnić oraz zgłosić przedsiębiorcy, którzy zakładają własną działalność gospodarczą lub zatrudniają pracowników. Ponadto druk ZUS ZUA jest odpowiedni dla osób, które nie są dodatkowo zatrudnione na umowę o pracę w innym miejscu. W przypadku dodatkowego zatrudnienia w innej firmie należy wypełnić deklarację ZUS ZZA,

Deklaracja ZUS ZUA – krok po kroku

I. DANE ORGANIZACYJNE

W pierwszej części zaznaczasz jedno z pól:

 • pole 01 – wpisujesz w to miejsce X, jeśli po raz pierwszy dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczenia,
 • pole 02 – wpisujesz w to miejsce X, jeśli chcesz dokonać korekty danych osoby ubezpieczonej.

Pola 0304 zostawiasz puste.

DANE ORGANIZACYJNE

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym miejscu należy podać dane przedsiębiorcy, czyli swoje:

 • pole 01 – numer NIP,
 • pole 02 – numer REGON,
 • pole 03 – numer PESEL.

Pola 04 i 05 należy wypełnić, jeśli płatnik nie posiada numeru NIP, REGON lub PESEL,  albo jednego z nich. W polu 04 trzeba wpisać rodzaj dokumentu: 1 – dla dowodu osobistego, 2 – dla paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.

 • pole 06 – nazwa skrócona to nazwa Twojej firmy,
 • pole 07 – nazwisko płatnika,
 • pole 08 – pierwsze imię płatnika,
 • pole 09 – data urodzenia płatnika.
DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Należy tu wpisać swoje dane osobowe:

 • pole 01 – numer PESEL,
 • pole 02 – nie wypełniasz,
 • pola 0304 – należy wypełnić, jeśli nie posiada się numeru PESEL,
 • pole 05 nazwisko,
 • pole 06 – imię,
 • pole 07 – data urodzenia.
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Uważaj, aby w pierwszym polu nie wpisać swojego pierwszego imienia. W polu 01 wpisujesz tylko drugie imię!

 • pole 01 – drugie imię; jeśli nie posiadasz drugiego imienia, zostawiasz puste pole,
 • pole 02 – nazwisko rodowe,
 • pole 03 – obywatelstwo (jeśli zostawisz puste pole, to automatycznie osoba zgłaszana do ubezpieczenia ma obywatelstwo polskie),
 • pole 04 – płeć: K (kobieta), M (mężczyzna).
DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

W pole wpisuje się obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia.

Piąta cyfra kodu odpowiada następująco:

 • 0 –  osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 • 1 –  osoba uprawniona do emerytury,
 • 2 –  osoba uprawniona do renty.

Szósta cyfra kodu natomiast oznacza odpowiednio:

 • 0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
 • 1 – osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 2 – osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 3 – osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 4 – osoba do 16. roku życia, która przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności.

Następujące kody są przeznaczone dla:

 • 01 10  – pracownika, który podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, najczęściej przy rejestracji pracownika,
 • 04 11 – osoby, która wykonuje umowę zlecenie, umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług,
 • 05 10  – osoby, która nie może skorzystać z małego ZUS-u,
 • 05 70  – osoby, która może skorzystać z dużego ZUS-u.
TYTUŁ UBEZPIECZENIA

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 • pole 01 – tu wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych; równa się to dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG-1,
 • pola 02-05 – wpisuje się „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia, któremu podlegasz z tytułu wpisanego w sekcji V.
DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

 • pole 01 – data, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (data powstania obowiązku ubezpieczenia to także data rozpoczęcia działalności gospodarczej podanej w formularzu CEIDG),
 • pole 02 – kod oddziału NFZ (w zależności od miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej).
DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 • pola 01, 03, 05 – wpisujesz X odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia,
 • pola 02, 04, 06 – wpisujesz datę, od których wnosisz o objęcie ubezpieczeniem społecznym.
 DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Ta sekcja dotyczy tylko osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą, pomiń ten krok i pozostaw puste pola.

 • pole 01 – data rozpoczęcia ubezpieczenia,
 • pole 02 – kod oddziału NFZ.
DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Pomiń tę sekcję.

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

Należy podać swój adres zameldowania.

Pole 08 – symbol państwa – wypełnia się jedynie w przypadku zagranicznego adresu.

ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

Tę sekcję wypełniamy tylko wtedy,  gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania wskazany w bloku XI.

ADRES ZAMIESZKANIA

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI

Tę sekcję wypełniamy tylko wtedy, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania wskazany w części XI lub zamieszkania wskazany w części XII.

Jeśli we wszystkich trzech przypadkach (XI, XII, XIII) jest ten sam adres, to wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W przypadku pola 03 – pieczątki płatnika składek – należy umieścić pieczątkę, jeśli ją posiadasz.

XV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Pozostaje tylko podpisać formularz.

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Zakładasz własną firmę i szukasz informacji jakich formalności musisz dokonać?
Sprawdź nasz artykuł w którym opisujemy cały proces krok po kroku!

Przejdź do artykułu

Autor artykułu

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *