Skip to content

Jak wypełnić deklarację ZUS ZZA?

Przeczytasz w ciągu 6 minut

Przedsiębiorca, zakładając własną działalność gospodarczą, występuje w roli płatnika oraz ubezpieczonego. W praktyce wygląda to tak, że wypełniając formularz CEIDG–1, zostajesz automatycznie zgłaszany jako płatnik składek. W przypadku drugiej roli, czyli jako osoba przez siebie ubezpieczona, musi zrobić to na własną rękę. Dlatego sprawdź, jak prawidłowo wypełnić druk ZUS ZZA.

ZUS ZZA – kiedy wypełnić?

Formularz ZUS ZZA powinno wypełnić się w celu zgłoszenia:

 • ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • dokonania zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej, zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.

Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Również wszelkie zmiany oraz korekty należy zgłosić urzędowi w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

ZUS ZZA – dla kogo?

Kto powinien wypełnić formularz ZUS ZZA? Osoba ubezpieczona, która:

 • chce skorzystać z ulgi na start,
 • jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie (zarabia tam płacę minimalną).

Deklaracja ZUS ZZA – krok po kroku

Poniżej przedstawimy Ci krok po kroku, jak wypełnić deklarację ZUS ZZA w wersji elektronicznej.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Na początku musisz zaznaczyć jedno z pól:

 • pole 01 – jeśli po raz pierwszy dokonujesz zgłoszenia ubezpieczonego,
 • pole 02 – jeśli chcesz dokonać zmiany/korekty danych; należy w tym polu wpisać 1, chcąc zgłosić zmianę danych, lub 2, chcąc dokonać korekty,

Natomiast pól 03 i 04 nie wypełnia się.

zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym miejscu należy podać dane przedsiębiorcy, czyli swoje:

 • pole 01 – numer NIP,
 • pole 02 – numer REGON,
 • pole 03 – numer PESEL.

Pola 04 i 05 należy wypełnić, jeśli płatnik nie posiada numeru NIP, REGON lub PESEL,  albo jednego z nich. W polu 04 trzeba wpisać rodzaj dokumentu: 1 – dla dowodu osobistego, 2 – dla paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.

 • pole 06 – nazwa skrócona to nazwa Twojej firmy,
 • pole 07 – nazwisko płatnika,
 • pole 08 – pierwsze imię płatnika,
 • pole 09 – data urodzenia płatnika.
dane identyfikacyjne płatnika

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ

W tej części formularza musisz podać swoje dane osobiste. Pamiętaj, aby następujące pola wypełnić ze szczególną starannością:

 • pole 01 – numer PESEL,
 • pole 02 – nie wypełniasz,
 • pola 0304 – należy wypełnić, jeśli nie posiada się numeru PESEL,
 • pole 05 nazwisko,
 • pole 06 – imię,
 • pole 07 – data urodzenia.
dane osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA

Ta część formularza zawiera następujące pola:

 • pole 01 – drugie imię; jeśli nie posiadasz drugiego imienia, zostawiasz puste pole. PAMIĘTAJ – w to pole nie wpisujesz pierwszego imienia!
 • pole 02 – nazwisko rodowe,
 • pole 03 – obywatelstwo (jeśli zostawisz puste pole, to automatycznie osoba zgłaszana do ubezpieczenia ma obywatelstwo polskie),
 • pole 04 – płeć: K (kobieta), M (mężczyzna).
dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

 • pole 01 – tu należy wpisać sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia; dwie ostatnie cyfry to informacje o emeryturze, rencie oraz stopniu niepełnosprawności

Piąta cyfra kodu odpowiada następująco:

 • 0 –  osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 • 1 –  osoba uprawniona do emerytury,
 • 2 –  osoba uprawniona do renty.

Szósta cyfra kodu natomiast oznacza odpowiednio:

 • 0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
 • 1 – osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 2 – osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 3 –  osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która przedstawiła orzeczenie,
 • 4 – osoba do 16. roku życia, która przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z Ulgi na start, to kod tytułu ubezpieczenia wygląda następująco:

 • 05 40 xx – pozostałe dwie cyfry zależą od ustalonego prawa do emerytury lub renty, oraz od posiadania orzeczenia niepełnosprawności (patrz wyżej),
 • 05 40 00 – kod dla osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku zatrudnienia na etat kod tytułu ubezpieczenia wygląda tak:

 • 05 70 –  dla przedsiębiorcy opłacającego mały ZUS,
 • 05 10 – dla przedsiębiorcy podlegający pod duży ZUS.

Pozostałe dwie cyfry dotyczą emerytury i renty oraz stopnia niepełnosprawności.

Pole 02 –  tu należy podać kod wykonywanego zawodu.

Od 16 maja 2021 w formularzach ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu przez ubezpieczonego. Podany kod  powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Więcej informacji znajdziesz na zus.pl.

kod tytułu ubezpieczenia

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

 • pole 01 – data, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (data powstania obowiązku ubezpieczenia to także data rozpoczęcia działalności gospodarczej podanej w formularzu CEIDG),
 • pole 02 – kod oddziału NFZ (w zależności od miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej).
dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

VII. DANE O  DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Ta sekcja dotyczy tylko osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą, pomiń ten krok i pozostaw puste pola.

 • pole 01 – data rozpoczęcia ubezpieczenia,
 • pole 02 – kod oddziału NFZ.
dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

VIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

Należy podać swój adres zameldowania.

Pole 08 – symbol państwa – wypełnia się jedynie w przypadku zagranicznego adresu.

adres zameldowania na stałe miejsce pobytu

IX. ADRES ZAMIESZKANIA

Tę sekcję wypełniamy tylko wtedy,  gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania wskazany w bloku VIII.

adres zamieszkania

X. ADRES DO KORESPONDENCJI

Tę sekcję wypełniamy tylko wtedy,  gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania wskazany w części VIII lub zamieszkania wskazany w części IX.

Jeśli we wszystkich trzech przypadkach (VIII, IX, X) jest ten sam adres, to wystarczy wypełnić punkt VIII, a pozostałe zostawić puste.

adres do korespondencji

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

W przypadku pola 03 – pieczątki płatnika składek – należy umieścić pieczątkę, jeśli ją posiadasz.

XII. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ/ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Pozostaje tylko podpisać formularz.

oświadczenie osoby zgłaszanej

Zobacz także

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.